JUMAL ON ARMASTUS

Aukuninga alandustee algus

Palmipuudepüha Jh 12:12-24. Veikko Määttä 


Palmipuudepüha evangeelium räägib meile Jumala lubaduste täitumisest. Aukuninga saabumisest Jeruusalemma. Vana testamendi prohvet Sakarja nägi neid sündmusi ette, seda õnne, mida Kuningas rahvale toob: „Ma löön leeri üles oma koja kaitseks, minejate ja tulijate kaitseks, et rõhuja ei tuleks neile enam kallale, sest nüüd ma olen seda näinud oma silmaga.“ (Sk 9:8)

Sakarja nägi usus Jumalat Jeesuse kaitsjana, seaduse täideviijana ja vabastajana pattudest, surmast ja kurjast vaimust. Prohvet kutsus üles rõõmustama Kuninga tulemisest: „Ole üpris väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska, Jeruusalemma tütar! Vaata, sinu kuningas tuleb sulle, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, eesel on Tema kuninglik ratsu!“

Jeruusalemma oli paasapühadeks saabunud palju rahvast. Need võtsid rõõmuga vastu eesli seljas ratsutava Kuninga. Rahvas heitis Jeesuse teele riideid ja palmioksi. Jeesuse jüngrid alguses ei taibanud, milles küsimus. Alles pärast Jeesuse minemist taevasesse kirkusesse said nad aru. Iisraelis oli ikka kombeks olnud, et kui kuningat seati ametisse, inimesed laotasid oma riideid tema trooniesisele ja puhusid pasunaid.

Pühadele saabunute hulgas oli ka juute, kes olid näinud, kuidas Jeesus Laatsaruse surnuist üles äratas. Evangelist räägib, et mõned juudid olid sinna läinud Jeesuse pärast ja usust Temasse. Nemad tunnistasid sündinud imest. Luukas räägib evangeeliumis: „Kui Jeesus lähenes paigale, kus tee laskub Õlimäelt alla, kogu rahvahulk hakkas rõõmustama ja suurel häälel Jumalat ülistama kõigist nendest vägitegudest, mida nad olid näinud. Nad hüüdsid: „Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel! Au olgu taevas ja rahu maa peal.“´

Variserid olid jõuetud. Näis, nagu jookseks kogu maailm Jeesuse järel. Et kära tõttu variseridel oli raske midagi aru saada, palusid nad Jeesust, et Ta keelaks jüngreid hõiskamast. Kuid Jeesus vastas: „Ma ütlen teile, kui need vaikiksid, hakkaksid kivid hüüdma.“ (Lk 19:40)

Tekstis räägitakse ka kreeklastest, kes olid tulnud Jeruusalemma palvetama. Need küsisid Galilea Betsaidast pärit Filippuselt, kas nad saaksid Jeesust kohata. Filippus ütles seda Jeesusele, aga Jeesus kostis: „Tund on tulnud Inimese Poja kirgastamiseks.“

Maha pudenenud nisuiva on surnud ja kandnud palju vilja. Kristus on surnud meie pattude eest nii nagu on kirjutatud, Ta on maha maetud. Ta äratati surnuist üles kolmandal päeval nii nagu on kirjutatud. Siioni Kuningas on koguduse keskel ja ta on ülistatud isandate Issandana maa peal. Seepärast, sõber, tõsta sinagi silmad Kristuse poole.

Prohveti ennustused Siionile on täitunud: „Sa saad oma silmadega näha Kuningat, Tema ilu, sa saad näha avarat maad, vaata Siionit, meie pidurüüs linna. Sinu silmad saavad näha Jeruusalemma, rahulikku paika, liigutamatut telki, mille vaiu iial ei tõmmata välja ja mille nööridest ainustki ei kista katki ja ükski elanik ei ütle: „Ma olen nõder!“ Rahvas, kes seal elab, antakse süü andeks! (Js 33: 17, 20, 24)

Kristuse koguduse liikmed on kõikuvad, kuid nende vägevus ja jõud on evangeelium. Paavst ütles kord, et ta ei häbene Kristuse evangeeliumit, sest see on Jumala vägi igale uskujale. Sinagi saad kaitstud selle väe poolt. Aamen! 

Jutlus lisatud: 27.03.2013

Esileht
Kirik
Kogudus
Kihelkond
Teated
Jutlused
Pildid
Koguduse Leht
Viited
K├╝lalisteraamat
Kontakt
pilt
EELK Juuru Mihkli kogudus - juurueelk.ee